Menu

Obchodné podminky

Obchodní podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miroslav Pittner - bábuška SK

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují právní vztahy společnosti Miroslav Pittner, se sídlem Slatinské Lazy č.77, 96225 Slatinské Lazy IČO: 43 621 848, zapsané v ZR: Okresní úřad Zvolen, č. Živnostrenského reg .: 640 -12376 neboť "prodávající") a jejích zákazníků (dále jen "kupující") (prodávající a kupující společně dále jen "Smluvní strany" nebo "smluvní strany" nebo jednotlivě "Smluvní strana" nebo "smluvní strana") při nákupu produktů prostřednictvím internetového obchodu provozovaného společností Miroslav Pittner na internetové stránce www.babuska.sk a při dodávce a prodeji produktů, prostřednictvím kupní nebo jakékoli jiné související smlouvy uzavřené mezi společností Miroslav Pittner a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen "Smlouva"), jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP. Smlouva a VOP upravují vztah prodávajícího a kupujícího při koupi a dodání produktu, který je definován ve Smlouvě (dále jen "produkt" nebo "zboží"). Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Kontakty: Miroslav Pittner Slatinské Lazy č.77, 96225 Slatinské Lazy
Zákaznická linka: tel .: 0910 912 433, e-mail: info@babuska.sk
Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inspektorát SOI pro Jihočeský kraj Dolní 46, 974 00 Banská Bystrica 1 Obor výkonu dozoru:
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93

Zákazníkům je spotřebitel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.
Vyšší moc je skutečnost spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události.
Internetový obchod má význam jako je tento uveden v preambuli výše.
Objednávka má význam jako je tento uveden v bodě 1.4 těchto VOP.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb. Občanský zákoník, zák. č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, zák. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími.
Kupující odesláním objednávky ve smyslu těchto VOP potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Fakturu obsahující základní údaje podle příslušného obecně závazného právního předpisu a daňového dokladu, dostane kupující spolu s objednaným zbožím, nebo na e-mailovou adresu, kterou má kupující uloženou v zákaznickém účtu. Kupující s tímto souhlasí.
1. Kupní smlouva
Uzavření kupní smlouvy
1.1 Kupující si může objednat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu dostupného na stránce www.babuska.sk.
1.2 Pro úspěšné vytvoření elektronické objednávky se nevyžaduje registrace a založení zákaznického účtu na webové stránce www.babuska.sk. Při registraci a zřízení zákaznického účtu a také při objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivé a úplné údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující povinen při jakékoliv změně těchto údajů změnit iv zákaznickém účtu. Prodávající není povinen prověřovat správnost údajů kupujícího. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost o údajích potřebných pro přístup do jeho zákaznického účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn zrušit účet a to především v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy. Kupující také bere na vědomí, že účet nemusí být dostupný nepřetržitě.
1.3 Kupující provede objednávku výběrem zboží, které chce koupit (určeného co do množství a druhu), kliknutím na příslušné tlačítko "Přidat do košíku" a následným řádným vyplněním elektronického objednávkového formuláře na webovém rozhraní internetového obchodu, který (elektronický formulář) elektronicky odešle prodávajícímu. objednávku odešle kupující prodávajícímu zaškrtnutím příslušného políčka pro souhlas s tímto VOP a kliknutím na příslušné tlačítko "Objednat s povinností platby", čímž vysloví seznámení s těmito VOP.
1.4 Po odeslání elektronické objednávky kupujícím, prodávající objednávku zaregistruje a následně doručí kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou má kupující uloženou v zákaznickém účtu, potvrzení o přijetí objednávky, ve kterém vyrozumí kupujícího o následném procesu prověřování dostupnosti objednaného zboží a jehož přílohou budou aktuální VOP a reklamační řád prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že potvrzení o přijetí objednávky nepředstavuje akceptaci prodávajícího s návrhem kupujícího na uzavření Smlouvy uskutečněných prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře na webovém rozhraní internetového obchodu.
1.5 Potvrzení o přijetí objednávky obsahuje údaje:
a) o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem Smlouvy;
b) o konečné ceně zboží a / nebo jiných služeb;
c) o prověřování dostupnosti objednaného zboží;
d) případně jiné údaje.
1.6 V případě aktuální dostupnosti objednaného zboží doručí prodávající kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou má kupující uloženou v zákaznickém účtu, potvrzení o odeslání objednaného zboží, které zároveň představuje akceptování návrhu kupujícího na uzavření Smlouvy uskutečněných prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře na webovém rozhraní internetového obchodu. Smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a potvrzením o odeslání objednaného zboží prodávajícím.
1.7 Závazné potvrzení o odeslání zboží obsahuje údaje:
a) o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem Smlouvy;
b) o místě, kde má být zboží dodáno;
c) o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku) a
d) případně jiné údaje.
1.8 V případě, že kupujícímu nebude doručeno potvrzení o přijetí objednávky, považuje se elektronická objednávka kupujícího za nesprávně vyplněnou a prodávající ji neakceptuje a není jí vázán.
1.9 Kupující zároveň bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v rámci internetového obchodu je navázána na skladové zásoby prodávajícího a prodávající proto negarantuje dostupnost zboží. V případě, že si kupující objedná zboží, které není dostupný u prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty zprávu o nedostupnosti zboží, nebo ho bude informovat telefonicky. V případě, že kupující již uhradil cenu za ním objednané zboží, budeme mu tato včetně a to do 15 dnů ode dne doručení zprávy o nedostupnosti zboží a to stejným způsobem, jak se uskutečnila úhrada ceny.
1.10 Platnou a účinnou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
1.11 Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. V případě, že kupující dodatečně zjistí nesrovnalosti mezi odeslanou objednávkou a potvrzením zaslaným prodávajícím, může o tom uvědomit prodávajícího prostřednictvím kontaktování zákaznického servisu na tel. čísle 0910 912 433. Uzavřená Smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně deseti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání zboží
2.1 Všechny objednávky expedujeme kurýrem. Kurýr Vám zboží doručí osobně na určenou adresu. O provedeném odeslání zboží Vás budeme informovat e-mailem nebo SMS. Kurýr vozí zboží zpravidla v době mezi 8 - 18 hod. Odběratel je povinen zkontrolovat neporušenost a kompletnost zásilky ještě v den převzetí zboží. V případě zjištění, že zásilka je poškozena, je třeba odložit a nafotit kompletní balení celé zásilky + nafotit poškozené zboží a nahlásit poškození zásilky nejpozději do 24 hodin od převzetí balíčku na tel. číslo: 0910 912 433. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce.
2.2 Cena dopravy
Cena přepravy je stanovena na 3,30 € bez závislosti na hmotnosti zásilky. POZOR! V případě že zboží bude v hodnotě více než 60 €, poplatky za dopravu neplatíte.
2.3 Pokud si kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy nepřevezme zboží na místě určeném kupujícím a / nebo v časovém rozsahu, který si kurýr s kupujícím předem dohodl, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky .
2.4 Smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu cenu.
2.5 Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v dohodnutém množství, jakosti a provedení.2.6 Zboží, které je předmětem smlouvy, bude dodáno ve lhůtě podle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího po prověření dostupnosti stavu skladových zásob. V předchozí větě uvedené platí i v případě, že je v internetovém obchodě prodávajícího uvedená obvyklá doba dodání nebo odeslání zboží, protože informace o takové době má jen orientační charakter a definitivní doba dodání nebo odesílání zboží určí prodávající podle dostupnosti zboží a podle provozovaných možností po prověření stavu skladových zásob. Zboží bude dodáno prostřednictvím přepravce určeného prodávajícím. Jakmile bude zboží předáno přepravci za účelem jeho doručení kupujícímu, bude o uvedeném kupující informován elektronicky prostřednictvím potvrzení o odeslání.
2.7 V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému nenese společnost Kateřina Pittnerová odpovědnost za opožděné dodání zboží.
2.8 Prodávající si splní svou povinnost dodat zboží kupujícímu tím, že ho odešle prostřednictvím přepravce na místo dodání uvedené ve Smlouvě. Zboží bude dodáno prostřednictvím přepravce na místo dodání uvedené ve Smlouvě a to k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy uvedené v objednávce, pokud je k němu (hlavnímu vchodu) umožněn přístup.
2.9 Dodávka zboží se uskutečňuje výlučně v rámci České republiky. Dodání zboží mimo České republiky se realizuje až po vyčíslení nákladů na doručení objednávky podle země doručení a až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží is dopravou a platba bude provedena, prodávající učiní expedici v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v objednávce.
Dodání na prodejnu provozovanou společností Miroslav Pittner není možné.
2.10 Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou udáním nesprávné adresy kupujícího.
2.11 Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
2.12 S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a / nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 5.000, - Euro včetně DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny . Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající učiní expedici v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v objednávce.

3. Cena
3.1 Cena uvedená u nabízených zboží na stránce www.babuska.sk je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a také včetně jiných daní a poplatků a včetně souvisejících nákladů s výjimkou nákladů souvisejících s dopravou a se způsobem její úhrady, protože tyto se nedají určit předem a závisí na volby kupujícího. Konečná cena bude záviset na způsobu dopravy a způsobu platby, kterou si zvolí kupující při objednávce zboží. Konečná cena bude kupujícímu vyobrazena v sumarizaci jeho objednávky před okamžikem odeslání objednávky a zároveň bude uvedena v potvrzení o přijetí objednávky.
3.2 Poplatky spojené s dopravou a s úhradou kupní ceny jsou uvedeny na stránce www.babuska.sk v sekci Doprava.
3.3 Cena zohledňuje skutečnosti platné v době vypracování nabídky. Prodávající je oprávněn tuto cenu přizpůsobit v případě změny tržní ceny, veřejných odvodů a / nebo jiných cenotvorných faktorů (např. Sazba daně z přidané hodnoty, zavedení nového druhu daní poplatků apod). Rozhodující jsou při tom okolnosti platící v den dodávky zboží.
3.4 Fakturu za zboží nebo zjednodušený daňový doklad zašle prodávající kupujícímu spolu se zbožím, nebo elektronicky na e-mailovou adresu, kterou má kupující uloženou v zákaznickém účtu, a to po uzavření Smlouvy.
3.5 Mimořádně požadavku kupujícího nebo mimořádné objednávky kupujícího nejsou v nabídkových cenách prodávajícího obsažené a musí být uhrazeny zvlášť na základě skutečných nákladů.
3.6 Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
3.7 Prodávající je oprávněn upravit cenu, zejména, nikoliv však výlučně, v případě:
a) změny dodacích poplatků (cla, dovozních poplatků nebo jiných cel);
b) změny aktuální tržní ceny v České republice;
c) změny dopravních nákladů;
d) významné změny dalších faktorů s vlivem na stanovení cen (mezinárodních nebo nákupních cen, měnových kurzů, nedostatku produktů, změny nákladů při zadávání veřejných zakázek v důsledku zákonných požadavků apod.).
4. Platební podmínky
4.1 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a) platba přes internetové rozhraní poskytovatele platebních služeb (bankovní převod),
b) na dobírku při doručení zboží (peněžní prostředky přebírá od kupujícího přepravce).
4.2 Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby podle vlastního uvážení a způsoby platby kdykoliv změnit.
4.3 Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

5. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy kupujícím
5.1 Ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Z.z ..
a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
f) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
k) poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
O odstoupení od Smlouvy může kupující informovat elektronicky e-mailem, kupující zašle odstoupení od Smlouvy na e-mailovou adresu: info@babuska.sk nebo a zboží na adresu: Katarína Pittnerová, se sídlem Slatinské Lazy č.77, 96225 Slatinské Lazy.
VZOROVÝ FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
- Komu .............. [Prodávající doplní své jméno, příjmení a adresu místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem, obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, případně faxové číslo a e-mailovou adresu]:
- Tímto oznamuji / oznamujeme *, že odstupuji / odstupujeme * od smlouvy na toto zboží / od smlouvy o poskytnutí této služby *: ..............
- Datum objednání / datum obdržení * ..............
- Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů * ..............
- Adresa spotřebitele / spotřebitelů * ..............
- Podpis spotřebitele / spotřebitelů * (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ..............
- Datum ..............
* Nehodící se škrtněte.
vrácení zboží
5.2 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, ve vlastním zájmu nejlépe společně s odstoupením od kupní smlouvy, vždy však nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, na adresu:
Miroslav Pittner, se sídlem Slatinské Lazy č.77, 96225 Slatinské Lazy
Zboží musí kupující vrátit úplný, to znamená včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý a včetně originálního obalu. Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození.
Vrácení peněžních prostředků
5.3 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na přepravu, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal . Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující doručí zboží prodávajícímu, nebo věrohodně prokáže, že zboží řádně odeslal prodávajícímu.
Pokud vrátí kupující zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody.
Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, které prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
5.4 Pokud kupující odstoupí od Smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.
5.4 V případě, že kupující odstoupí od Smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, jehož hodnota je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.
5.5 Pokud se jedná o spotřební zboží (např. Kosmetika, drogistické výrobky apod.), Pak je možné od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.
5.6 Pokud odstoupí kupující od Smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy a vrácení zboží všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které prodávající přijal od kupujícího na základě nebo v souvislosti se Smlouvou av souvislosti se zbožím, ve vztahu ke kterému kupující odstoupil od Smlouvy. Vrácení peněžních prostředků proběhne stejným způsobem, jak se uskutečnila úhrada ceny, za předpokladu, že kupující nepožádá o jiný způsob vrácení peněžních prostředků a prodávající s uvedeným způsobem vrácení peněžních prostředků bude souhlasit. Prodávající není ale povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující vrátí zboží prodávajícímu nebo hodnověrným způsobem prokáže, že zboží řádně odeslal prodávajícímu. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení zboží kupujícímu, jak je nejlevnější běžný způsob doručení zboží nabízené prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.
5.7 Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení od Smlouvy v uvedené lhůtě, doporučuje se pro urychlení vybavení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (uvedení důvodu není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup.
5.8 S Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 2, - EUR do 15, - EUR.
5.10 V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle VOP, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle VOP kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
Odstoupení od smlouvy prodávajícím
5.14 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu, že došlo k takovým závažným změnám, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou cenu za zboží dohodnutý ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem jako se uskutečnila úhrada kupní ceny.
6. Záruční podmínky
6.1 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Aktuální Reklamační řád prodávajícího tvoří jako příloha nedílnou součást těchto VOP.
7. Výhrada vlastnictví
7.1 Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ze strany kupujícího ve vlastnictví prodávajícího.
7.2 Jakékoliv použití tohoto zboží jako zálohu vůči třetím osobám je bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího vyloučeno. Oprávnění kupujícího zboží zpracovávat, používat nebo prodávat končí momentem zastavení jeho jakýchkoliv plateb nebo zahájením insolvenčního, restrukturalizačního řízení nebo likvidace. V případě, že zboží s výhradou vlastnictví bude zpracováván, získává prodávající spoluvlastnictví k novému zboží do výše účetní ceny vyhrazeného zboží v něm obsaženého. Kupující tím postupuje prodávajícímu pohledávku z dalšího prodeje vyhrazeného zboží, přestože tento byl dále zpracován. Kupující je povinen uvést na žádost prodávajícího příslušné třetí osoby, která mají status dlužníků a jim oznámit postoupení.
8. Zvláštní ujednání
8.1 Strany za zavazují dělat své prohlášení týkající se výkonu svých práv a plnění svých povinností na základě Smlouvy vždy písemně a poslat taková prohlášení druhé straně e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem s doručenkou. Všechny e-maily zaslané smluvními stranami navzájem - u nichž je potvrzeno převzetí - se považují za doručené v den přijetí. Písemnost se považuje za doručenou v den, kdy ji strana jako její adresát při osobním doručování druhou stranou jako odesílatelem převzala a tuto skutečnost vlastnoručním podpisem potvrdila na kopii písemnosti nebo na osmnáctý (18.) den ode dne, kdy byla písemnost podána alespoň na doporučenou poštovní přepravu při doručování prostřednictvím alespoň doporučené listovní zásilky a to bez ohledu na úspěšnost doručení takové písemnosti, ledaže neúspěšnost doručení žádným způsobem nezpůsobil adresát. Bez ohledu na výše uvedené se písemnost považuje za doručenou v den, kdy ji strana, která je jejím adresátem, odmítla převzít nebo odmítla potvrdit převzetí písemnosti přesto, že písemnost převzala.
8.2 Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu jakoukoli změnu svých údajů (zejména změnu v jeho jménu a příjmení / názvu společnosti, trvalého bydliště / sídla, prostor, prostorách pobočky, výkonných úředníků, číslo bankovního účtu nebo daňové identifikační číslo), nejpozději v den, kdy tato změna nabude účinnosti. Uvedeným není dotčeno ustanovení bodu 1.2 těchto VOP. Kupující se zavazuje neprodleně písemně informovat prodávajícího, jestliže byl na majetek prohlášen konkurz, zahájila proti němu exekuce nebo exekuční řízení nebo nastaly takové okolnosti, které mohou ohrozit realizaci Smlouvy nebo uspokojení pohledávek prodávajícího. Kupující odpovídá za veškeré ztráty a škody vyplývající z nedodržení nebo prodlení při splnění této povinnosti.
8.3 Kupující je povinen, na vyžádání prodávajícího, poskytovat prodávajícímu pravdivé identifikační údaje vztahující se ke kupujícímu, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti prodávajícího kupujícímu.
9. Zpracování osobních údajů
9.1 Za účelem realizace Smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytně potřebné osobní údaje kupujícího v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (GDPR) a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je nedílnou součástí těchto VOP, a které je dostupné na stránkách www.babuska.sk v sekci Ochrana osobních údajů.
10. Závěrečná ustanovení
10.1 Pokud kterékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se kdykoliv stane neplatným nebo nevykonatelným v jakémkoli ohledu, platnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení těchto VOP tím nebude dotčena ani narušena. Strany se zavazují jednat o nahrazení jakéhokoliv neplatného nebo nevykonatelného ustanovení novým ustanovením, přičemž tato nová ustanovení budou co nejvíce blížit významu těch neplatných nebo nevykonatelných ustanovení, které se jimi nahrazují. Uvedeným není dotčeno právo prodávajícího na změnu těchto VOP postupem dle bodu 10.10 těchto VOP.
10.2 Prodávající je oprávněn postoupit nebo převést tuto smlouvu nebo její část, jakož i jednotlivé práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu s tím, že je povinen tuto skutečnost písemně předem oznámit kupujícímu. Podpisem Smlouvy dává kupující svůj neodvolatelný souhlas s takovým postoupením nebo převodem.
10.3 Kupující není oprávněn postoupit nebo převést smlouvu nebo kteroukoli její část nebo jednotlivé práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
10.4 Právní vztahy výslovně neupravené ve VOP nebo ve Smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
10.5 Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů ze Smlouvy a může se v této záležitosti obrátit s návrhem na alternativní řešení sporů na příslušný subjekt, kterým je Slovenská obchodní inspekce nebo právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky.
Bližší informace naleznete:
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
10.6 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které mezi nimi vzniknou, budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou (mimosoudní urovnání). V případě, že mezi smluvními stranami nedojde k dohodě, budou spory s konečnou platností rozhodnuto věcně a místně příslušným soudem podle sídla žalovaného ve smyslu zákona č. 160/2015 Sb. Civilní vedení soudních sporů řád, ve znění pozdějších předpisů.
10.7 Smlouvu lze měnit pouze na základě písemné dohody obou Smluvních stran.
10.8 Tyto VOP platí, pokud není výslovně mezi Smluvními stranami písemně domluveno něco jiného nebo pokud z příslušné právní úpravy nevyplývá něco jiného. Zvláštní podmínky uvedené ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Tyto VOP platí také tehdy, pokud jsou na objednávkách kupujícího uvedené podmínky jiné s výjimkou, že tyto byly prodávajícím písemně uznány.
10.9 Potvrzením tlačítka "Objednat s povinností platby" před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito VOP, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.
10.10 Společnost Miroslav Pittner je oprávněna kdykoliv jednostranně změnit / doplnit tyto VOP. Nové aktualizované znění VOP nahrazuje předchozí znění a vstoupí v platnost / účinky:
a) dnem jejich zveřejnění na webové stránce společnosti bábuška (aplikuje se v případě, že jsou VOP zveřejněny na této webové stránce společnosti bábuška), nebo
b) dnem po jejich odeslání v elektronické podobě (e-mailem) společností Miroslav Pittner na zašleme na známou emailovou adresu kupujícího (aplikuje se v případě, že VOP nejsou zveřejněny na webové stránce společnosti Miroslav Pittner).
V Slatinská lazoch, dne 27.01.2020.

Příloha: Reklamační řád
Tímto se vydává ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění reklamační řád společnosti Miroslav Pittner, IČO: 43 621 848 (dále jen "Miroslav Pittner"). Tento reklamační řád je obecně aplikovatelný v celé síti prodejen bábuška v České republice. V oblasti neupravené tímto reklamačním řádem se aplikují obecné právní předpisy, včetně zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen "občanský zákoník"). Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 9.1.2020.
1. Předmět reklamačního řádu
Reklamační řád upravuje práva kupujícího (spotřebitele) z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného v prodejnách bábuška nebo zakoupeného prostřednictvím elektronického obchodu provozovaného společností Miroslav Pittner na webové stránce www.babuska.sk (dále jen "online obchod").
2. Právo zákazníka na reklamaci
Zákazník má právo zakoupené zboží, na kterém se vyskytuje vada, reklamovat, a to v rámci zákonné záruční doby stanovené v občanském zákoníku, pokud není na zboží poskytována delší záruční doba.
Miroslav Pittner odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím, tj zboží musí mít požadovanou, resp. právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost a musí být bez vad, tj musí odpovídat závazným technickým normám. Při potravinách musí být vyznačeno datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší kupní cena.
3. Lhůty pro uplatnění reklamace
Při potravinářských výrobcích podléhajících zkáze musí být vady uplatněny bez zbytečného odkladu, nejpozději v den následující po koupi; jinak práva zaniknou. U ostatních potravinářských výrobcích musí být vady reklamovány v záruční době uvedené na obalu (při lhůtě trvanlivosti). Při ostatním spotřebním zboží se aplikuje záruční doba v souladu s ustanovením § 620 občanského zákoníku, tj záruční doba v trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím nebo záruční doba uvedená v záručním listu, pokud je delší než zákonná záruční doba nebo je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Miroslav Pittner.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Miroslav Pittner vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
4. Místo uplatnění reklamace
Reklamace musí být uplatněna u prodejce, u kterého bylo zboží koupen. V případě, že zboží má v dokumentaci poskytnuté kupujícímu uvedeno servisní středisko, může být reklamace uplatněna v tomto servisním středisku.
5. Uplatnění reklamace
Při uplatnění reklamace zákazník předloží kromě reklamovaného výrobku také (i) originál dokladu o nákupu výrobku v prodejně bábuška nebo (ii) fakturu nebo zjednodušený daňový doklad v případě zboží zakoupeného v online obchodě nebo iii) doklad o aktivaci v případě zakoupené dárkové karty a pokud byl zákazníkovi při koupi výrobku vystaven záruční list, předloží také tento záruční list. Reklamovaný výrobek je nutné předkládat v čistém a hygienicky bezvadném stavu. O přijetí reklamace a způsobu jejího vyřízení vystaví bábuška zákazníkovi písemný doklad. Miroslav Pittner je povinna vydat o vyřízení reklamace písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Vybavení reklamace
Za vyřízení reklamace se považuje ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku nebo její odůvodněné zamítnutí.
Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, pověřený zaměstnanec nebo jiná určená osoba je povinna poučit spotřebitele o jeho právech podle obecného předpisu. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel použije, je bábuška, resp. pověřený zaměstnanec povinen určit způsob vyřízení reklamace.
Pokud je to možné, rozhodne se o reklamaci ihned. Ve složitějších případech se rozhodne nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, vybaví se reklamace nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
Pokud jde o odstranitelné vady, zákazník má nárok na bezplatné a včasné odstranění vady. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
Pokud jde o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla užívat řádně jako věc bez vady, má kupující nárok na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
Li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
7. Odstoupení od smlouvy
Zákazník může ve lhůtě 14 dnů ode dne zakoupení nepotravinového zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodu za předpokladu, že předloží originál dokladu o nákupu nepotravinového zboží a toto zboží vrátí v původním (neporušeném a nepoužitém) stavu a originálním obalu, včetně příruček a ostatního příslušenství. Uvedené ustanovení neplatí pro dárkové karty.
V případě zboží zakoupeného prostřednictvím online obchodu je právo na odstoupení od kupní smlouvy a podmínky pro uplatnění daného práva upravené v čl. 5 Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Miroslav Pittner a z uvedeného důvodu se v předchozím odstavci uvedené neuplatní u zboží zakoupeném prostřednictvím online obchodu.
8. Alternativní řešení sporů
Pokud zákazník není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, nebo se domnívá, že ze strany Miroslava Pittner došlo k porušení jeho práv, může Miroslava Pittner požádat o nápravu. Pokud Miroslav Pittner odpoví na žádost zákazníka zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, může se zákazník v této záležitosti obrátit s návrhem na alternativní řešení sporů na příslušný subjekt, kterým je Slovenská obchodní inspekce nebo právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky.
Bližší informace najdete na:
https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Obchodní podmínky jsou platné od 27.01.2020 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Vaše bábuška

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat